Успешно проведени 48 обучения и обучени 1508 кметове на кметства и кметски наместници

Успешно проведени 48 обучения и обучени 1508 кметове на кметства и кметски наместници

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и от Европейския социален фонд

В края на м. септември РААБЕ България ООД успешно приключи провеждането на 48 обучения на кметове на кметства и кметски наместници в качеството си на изпълнител по проект на Националното сдружение на общините в Републиката България (НСОРБ) № К12-22-1/29.09.2012 г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и от Европейския социален фонд, Обособена позиция ІV с предмет „Подобряване на капацитета на кметовете на кметства и кметски наместници“.

Приложен бе нов модел на обучаване – кметове на кметства и кметски наместници, обучени за обучители, обучаваха свои колеги от цялата страна. Така обученията преминаваха в разгорещени дискусии и споделяне на опит, практика, проблеми между съмишленици и приятели. Обученията спазваха натоварена и амбициозна програма, със занимания по Европейска и национална рамка на местно самоуправление, правомощия на кметовете на кметства и кметските наместници, делегиране на правомощия, съставяне на самостоятелни бюджети и справяне с конфликтни ситуации.

Участниците в семинарите споделят, че са изключително доволни от възможността да се запознаят с опита и практиката на своите колеги, от решените казуси и разиграните ролеви игри и практически задачи, които им дават един нов начин на мислене и действие, а и на заслужено самочувствие и вяра в собствените сили и възможности.

В резултат на проведените обучения, срещи, разговори и дискусии възникнаха редица въпроси и казуси за решаване, които изискват сериозна промяна в действащата нормативна уредба и биха улеснили работата на кметовете на кметства и кметските наместници, като представители на местната власт – най-близка до хората.

Go to top