РААБЕ България проведе серия обучения на служителите от община Кърджали

РААБЕ България проведе серия обучения на служителите от община Кърджали

Обученията са в изпълнение на проект „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна“

От средата на февруари стартира изпълнението на още един успешен проект на Община Кърджали„Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Част от проекта е провеждането на две изнесени мотивационни модулни обучения и четири  изнесени специализирани обучения в ключови компетентности, разпределени в две основни дейности.

И още…

Първата дейност е насочена към кметовете на кметства и кметските наместници от общината, а втората към служителите в общинска администрация.

Сред темите, върху които е поставен акцент в двете дейности, освен тези за личната и екипна ефективност, предотвратяването и решаването на конфликти и деловата етика на служителите в общината, основно място е отредено и на работата със специфични групи граждани, включително неграмотни, малограмотни и от малцинствените групи. Служителите на Община Кърджали споделиха по време на първите проведени обучения голям брой вече въведени добри практики по всички теми, в това число изграден достъпен информационен център и специализиран транспорт по заявка за хора с функционални различия.

Това не е първият проект изпълняван от РААБЕ България, насочен към общинска администрация. Именно богатият опит в организирането и провеждането на обучения и високия професионализъм на екипа от експерти помогнаха на РААБЕ да бъде избрана за осъществяването на обществената поръчка по проекта.

Проектът е планиран да приключи през месец май.

Go to top