РААБЕ България представи своята квалификационна програма пред общински експерти по образование

РААБЕ България представи своята квалификационна програма пред общински експерти по образование

„Учителят е основният фактор за повишаване на качеството на образование.“ С тези думи Управителят на РААБЕ България Надежда Цветкова започна своето представяне в Третата национална среща на общинските експерти, организирана от НСОРБ и НСОРБ-Актив.

Събитието се проведе в периода от 10 до 12 февруари 2016  г. в гр. Правец и в него взеха участие над 160 образователни експерти от 100 общини. РААБЕ България се включи в работната програма в качеството си на основен партньор на срещата и организация, фокусирала своята дейност върху повишаване квалификацията на учителите.

И тази година основна цел на срещата беше общинските експерти по образование да дискутират в работен режим съвместно с експерти от централната власт всички актуални въпроси и проблеми, свързани с отговорностите на общините относно устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.

Основен фокус в програмата на тазгодишната среща беше поставен върху прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование, влизащ в сила от 1 август 2016 г.  В паралелните сесии представители на местната власт, на изпълнителната власт и на училищата дискутираха върху предвидените в закона правомощия и отговорности на общините, както и относно календара за влизане в сила на различните части от Закона. В работата на срещата се включиха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Управляващи органи на оперативни програми.

Специално внимание беше отделено на професионалната квалификация на учителите, а Управителя на РААБЕ България Надежда Цветкова фокусира вниманието върху уменията и компетентностите, които следва да развиват и усъвършенстват учителите, за да могат адекватно да отговорят на изискванията на обществото и на динамично променящата се социално-икономическа среда, а именно: развиване на умения за прилагане на различни методи и техники на преподаване; за адаптиране на учебното съдържание, съобразно индивидуалните особености в развитието на всяко едно дете; развиване на умения за изграждане на приобщаваща образователна среда; за изграждане на позитивен и мотивиращ климат в класната стая и др. В края на своята презентация Надежда Цветкова увери участниците, че РААБЕ България ще продължи да развива своята квалификационна политика и ще продължи своята работа по посока повишаване качеството на образование в нашата страна.

Go to top