РААБЕ България е обучителна организация по проект: „Ефективна общинска администрация Смядово“

РААБЕ България е обучителна организация по проект: „Ефективна общинска администрация Смядово“

РААБЕ подготви интерактивно обучение на европейско ниво

Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти са само част от темите в изпълнение на Дейност 3 „Обучаване по ключови компетентности” по проект: „Ефективна общинска администрация Смядово“, финансиран с Договор за безвъзмездна помощ №М13-22-22/30.07.2014г. чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.

Служителите са най-важният актив на съвременната, компетентна и ефективна общинска администрация. Изпълнението на Дейност 3 допринесе за подобряване на работата на служителите за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Богатият опит в организирането и провеждането на обучения за различни общински администрации и кметове на кметства, и високия професионализъм на екипа от експерти на РААБЕ помогнаха обученията да постигнат целите на проекта. А интерактивните методи на обучение провокираха участниците към активно участие и мотивация за прилагане на нови подходи в обслужването на гражданите и бизнеса.

74,36% от участниците в обученията смятат, че благодарение на участието в обученията са повишили своята професионална компетентност и са придобили нови умения, полезни за бъдещата работа.

Go to top