РААБЕ България е изпълнител на две обучения за Община Девня

Обученията са част от проект по ОПАК

РААБЕ България ООД е един от изпълнителите на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организация на обучения за служители от община Девня на 4 обособени позиции“ за реализацията на проект: "Общинска администрация Девня - ефективна и съвременна", по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд..

Обученията, които компанията ще изпълнява, са по Обособена позиция № 2 "Обучение за лидерски умения и екипна ефективност" и по Обособена позиция №3: "Обучение на социални отношения и ефективна комуникация".

През последната година РААБЕ България ООД беше изпълнител по няколко обществени поръчки, насочени към обучение и повишаване на квалификацията на общински служители, секретари на общини, кметове и кметски наместници. Благодарение на проведените в тази връзка повече от 70 обучения фирмата натрупа богат опит при работата си с тази целева група и екипът й се запозна в детайли с нуждите и проблемите на общините и кметствата и на техните служители.

Именно този опит РААБЕ България ООД планира да използва и при провеждането на двете обучения. Компанията и нейните експерти са разработили конкретни за Община Девня програми и учебни материали, които комбинират в максимална степен теорията и практиката. Благодарение на този подход и многото предвидени ролеви игри, казуси и други упражнения ще бъдат постигнати в най-пълна степен целите на двете обособени позиции. Служителите на Община Девня ще придобият ключови компетентности и знания в областта на екипната ефективност, моделите на лидерско поведение, ефективна комуникация с хора със специфични потребности, ще подобрят значително организационните си умения и уменията си за водене на преговори. В следствие на успешното преминаване на обученията по двете обособени позиции взелите участие в тях служители на Община Девня ще повишат квалификацията и мотивацията си, което съответно ще допринесе за по-ефективно и качеството изпълнение на професионалните им задължения.

Подбраните от РААБЕ България ООД лектори са с многогодишен опит в посочените сфери. Г-жа Мария Иванова е ръководител на магистърска програма в един от големите университети в страната, а г-жа Емилия Крушков е експерт на свободна практика с многобройни обучения, както за служители на фирми, така и специално насочени към работещите в общинската администрация.

По време на двете обучения задължително ще присъства и представител на фирмата, който ще отговаря за безпроблемното им протичане. Благодарение на това участниците и лекторите ще могат да се съсредоточат в максимална степен в провеждането на ползотворни работни сесии, които да подобрят уменията на служителите на Община Девня в посочените сфери. Специално подбраните за двете обучения дестинации – Трявна и Бургас, ще спомогнат на участниците да се откъснат от познатата им обстановка и да посветят цялото си внимание на лекциите и практическите упражнения.

РААБЕ България ООД е един от лидерите на българския пазар в областта на професионалната литература и практическите обучения и семинари. Само за последната година компанията има зад гърба си над 1000 собствени семинара и обучения за общински служители, мениджъри, счетоводители, специалисти човешки ресурси и работна заплата, учители и други. РААБЕ България ООД е и сред изпълнителите на няколко големи обществени поръчки по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включително на Националното сдружение на общините в Република България и Министерство на образованието, науката и културата.

РААБЕ България ООД е част от издателската група Клет,  която е основана в Щутгарт, Германия, и обхваща 61 компании с 36 офиса в 14 страни. Групата е един от най-големите доставчици на образователни услуги и ресурси в Европа. В компаниите, включени в групата Клет, работят 2 878 човека и генерират постъпления за над 449.9 мил. евро през 2013 година.

Go to top