Приключиха обученията на изявени педагогически специалисти

Приключиха обученията на изявени педагогически специалисти

Всеки участник в обученията получи „Сборник с добри педагогически практики“

На 8 ноември 2013 г приключи специализираното обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, част от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ на Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Обучението се организира и проведе от Консорциум „РААБЕ България – Меркурий 97“, избран за изпълнител след проведена конкурсна процедура.

Целта на обучението беше да се насърчи и подкрепи професионалното развитие на изявени педагогически специалисти, чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния им интерес.

Обученията се проведоха в пет областни центрове – София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна.

Лектори на обученията бяха преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Св. П. Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Варненски свободен университет и др.

В рамките на обученията бяха представени множество добри педагогически практики, част от които намериха място в публикувания Сборник с добри педагогически практики. Сборникът е крайният резултат от обучението и екземпляр от него бе предназначен за всеки участник в обученията.

Go to top