Община Бургас приключи серия обучения по ключови компетентности, организирани от РААБЕ България

Община Бургас приключи серия обучения по ключови компетентности, организирани от РААБЕ България

Служителите надградиха уменията си в изпълнение на проект на ОПАК

През месец юли РААБЕ България беше изпълнител на обществена поръчка с предмет  „Организиране и провеждане на специализирани обучения, насочени към подобряване на работата на общинската администрация на Община Бургас“, в изпълнение на проект „Обучение на служителите на общинската администрация на Община Бургас – 2“, финансиран по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”; Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”; Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14; договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-90/13.08.2014.

В рамките на поръчката бяха проведени 2 обучения на общинската администрация, съответно на теми „Работа със специфична група граждани“ и „Екипна ефективност“.

Обучението „Работа със специфична група граждани“ се проведе на две групи, съответно на 2-5 юли 2015г., и на 10-12 юли 2015г. в Старозагорски минерални бани, като бяха обучени общо 49 служители от дирекция „Административно обслужване“, дирекция  „Гражданска регистрация на населението“ и шестте дирекции „Център за административно обслужване“, кметствата и кметски наместничества на Община Бургас. Обучението протече с активното участие на всички участници, които определиха интерактивното провеждане като много полезно. Дискутирани бяха конкретни казуси от ежедневната работа на служителите, както и бяха споделени добри практики от други общини при работата с граждани.

Второто обучение на тема „Екипна ефективност“ беше предназначено за общо 40 експерта и техните ръководители от дирекции, чиято екипна ефективност е ключова за постигане на поставените цели на общината. Обучението се проведе на 17-19 юли на две групи, съответно в Пловдив и в комплекс Камчия, като беше изцяло практически ориентирано и наситено с много игри и упражнения. В рамките на обучението бяха обсъдени казуси и решения от ежедневната екипна работа на администрацията.

Go to top