Конференция за счетоводители ще разглежда новия Закон за счетоводството

Конференция за счетоводители ще разглежда новия Закон за счетоводството

Новият Закон за счетоводството ще бъде централна тема по време на национална конференция под надслов – „Новият закон за счетоводството – правила и предизвикателства. Поглед към 2016 г.“. Събитието ще се проведе на 21 и 22 октомври 2015 г. в хотел Рамада, София и се очаква  да привлече над 150 счетоводители, одитори, финансови мениджъри. Организатори на конференцията са РААБЕ България – част от немската издателската група Клет, и СИЕЛА-Норма.

Лектори по време на двудневния форум ще са представители на работната група, изготвила закона, представители на НАП, данъчни съдии, данъчни консултанти  и одитори. Част от тях са Наталия Чернева - Министерство на финансите, член на работната група по приемане на закона, Христо Досев - д.е.с., регистриран одитор, Бисер Райнов - сертифициран вътрешен одитор, доц. Али Вейсел - д.е.с., регистриран одитор, доц. Людмила Мермерска - данъчен консултант, Росен Иванов - Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, съдия Николай Ангелов.

Конференцията е фокусирана върху новите моменти в счетоводството, които се очаква да станат факт от началото на следващата година. Специално внимание ще бъде отделено на новата приложима счетоводна база за финансово отчитане, изискванията за съставяне на първичните счетоводни документи и статии, отчетите и процеса на отчитане, задължителния независим финансов одит и публичност на отчетите и докладите. По време на втория ден от конференцията ще бъдат представени и предстоящите промени в ЗКПО, ДОПК, ЗДДС и ЗДФФЛ, които също се очаква да влязат в сила от началото на следващата година.

Новият Закон за счетоводството е българският отговор на изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент  на Съвета от 26 юни 2013 година  относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета. Общественото обсъждане на проекта приключи още в началото на юли месец.

Повече за програмата на конференцията и възможностите за участие, можете да научите на expert.raabebg.com

Go to top